REGLEMENT DORPSZESKAMP VERSIE JANUARI 2019

Artikel 1
Deelname aan de Dorpszeskamp Nuland is mogelijk vanaf 16 jaar en dit is te allen tijden geheel op eigen risico. Elk team bestaat uit minimaal 10 personen: 4 mannen, 4 vrouwen, 2 spelers naar keuze en 1 reservespeler. De reservespeler mag gewisseld worden met een andere speler. Let wel, dit moet vóór een proef gebeuren en niet tijdens. Tevens moet men er op toezien dat het juiste aantal spelers de proef spelen. Het hele team staat onder begeleiding van een captain. Minimaal 4 personen in een team moeten in Nuland wonen.

Artikel 2
De captain is verantwoordelijk voor het op tijd aan de start verschijnen van zijn team. Alleen teams
die op dat moment aan een proef deelnemen mogen op het speelveld aanwezig zijn. Bij overtreding hiervan kunnen strafpunten worden gegeven. Alleen bij onregelmatigheden mag de captain, en slechts hij/zij alleen, bij de jury en/of de Zeskampcommissie komen informeren.

Artikel 3
Er dient eenheid van tenue te zijn, dat wil zeggen dat alle spelers van een team hetzelfde kleur shirt dragen bij proef 1 t/m 8. Hierdoor onderscheiden de teams zich van elkaar. Het tenue mag voorzien zijn van teamnaam. Bij alle proeven is het verplicht gymschoenen (tenzij anders vermeld) te dragen zonder noppen en/of spijkers. Het dragen van sieraden is verboden.

Artikel 4
Een team/speler die een hindernis mist of niet op de voorgeschreven manier neemt, moet deze hindernis opnieuw nemen, zo niet: wordt dit team gediskwalificeerd voor deze proef. Tevens mogen teams elkaar niet hinderen en anders geldt dezelfde consequentie.
De jury houdt zich aan de spelregels. Daar waar niet voorzien, neemt zij een bindende beslissing. Over de uitslag van de jury kan niet worden gediscussieerd. Waar nodig zal de jury ondersteund worden door de Zeskampcommissie.

Artikel 5
Iedere deelnemer is verplicht duurzaam met al het aanwezige materiaal om te gaan. Banken, stoelen en dergelijke mogen niet gebruikt worden op het speelveld, ze dienen in de tent te blijven staan. Tevens zorgt elk team voor een eigen tent want de centrale tent fungeert niet als dagverblijf.

Artikel 6
Algemene regel voor de spelen:
Winnaar: 40 punten, nummer 2: 39 punten, nummer 3: 38 punten etc.

Bij de proef waarop een team de Joker heeft ingezet worden de punten verdubbeld. Bv: 30 punten worden 60 punten.

Wanneer teams bij een spel gelijk eindigen, dan krijgen deze teams allen hetzelfde aantal punten voor die plaats.
Rekenvoorbeeld: Team A, B, C en D eindigen bij spel 3 op de 5e plaats. Dit is goed voor 35 punten, dus alle teams krijgen 35 punten. De volgende plaats (de negende) krijgt dan weer het normale aantal punten namelijk 31 punten.
Wanneer op het einde van de dag teams met een gelijk aantal punten eindigen, die in aanmerking komen voor een prijs, dan geldt in volgorde van belangrijkheid:
A) Het hoogste aantal 1e plaatsen over de gehele dag.
Eindigen ze hierbij ook gelijk dan:
B) Gewogen telling: iedere 1e plaats 2 pnt.;
iedere 2e plaats 4 pnt.;
iedere 3e plaats 6 pnt.; etc.
Het minste aantal punten wint. Eindigen ze hierbij ook gelijk dan:
C) Loting
Bij de rekenvoorbeelden is uitgegaan van een deelnemend aantal van 40 teams.

Artikel 7
Indien een team drie jaar achtereen de Dorpszeskamp, de playback of ‘The Battle’ wint, mag men de wisselbeker van de desbetreffende proef houden.

Artikel 8
De speeltijd van de proeven 1 t/m 8 bedraagt 5 minuten.

Artikel 9
Het playback nummer voor de play-back show mag niet meer tijd in beslag nemen dan 3 minuten en 1 minuut voor opkomen en het afgaan. Per team mogen maximaal 5 personen aan de playback deelnemen (incl. de captain). Deze personen moeten deel hebben genomen aan de proeven overdag. Alle benodigde attributen dienen na afloop mee naar huis te worden genomen. Teams moeten zelf voor materialen zorgen en mogen geen spullen van de DJ lenen. Tevens mag men geen extra stroom gebruiken of een act met vuur uitvoeren i.v.m. brandgevaar. Wanneer de eerste tonen van de muziek beginnen, gaan de drie minuten in. Er wordt gejureerd op: aankleding, play-back en presentatie. Confetti, sprays en andere feestslingers zijn niet toegestaan. Bij overtreding van deze regel zal het team als laatst eindigen bij deze proef.

Het playback podium is 5 bij 5 meter.

Artikel 10
Teams die zich thuis gaan omkleden voor de playbackshow, dienen dit tijdens de captainavond door te geven aan de Zeskampcommissie. Als zij niet tijdig aanwezig zijn, wordt het volgende team opgeroepen en dienen zij hun act als laatst op te voeren. Men krijgt echter wel 10 strafpunten, op de puntentelling van overdag.

Artikel 11
Teams dienen hun playbacknummer op tijd in te leveren. Dit dient men te doen via USB. De uiterlijke inleverdatums worden te zijner tijd met de deelnemende teams gecommuniceerd. Wanneer er na de 1e inleverdatum het nummer niet is ingeleverd, krijgt dit team 30 strafpunten. Wanneer na de 2e inleverdatum het nummer nog steeds niet is ingeleverd, wordt dit team gediskwalificeerd voor deze proef en krijgt er nog eens 10 strafpunten bovenop. De strafpunten worden van de puntentelling van de dagproeven afgetrokken.
De teams krijgen hun USB’s op de captainavond terug.

Artikel 12
Wanneer bij inname van de playbacknummers blijkt dat 2 teams hetzelfde nummer hebben, krijgen deze teams de mogelijkheid om een ander nummer te kiezen. Dit is niet verplicht. Wanneer 3 teams hetzelfde nummer hebben, zal het team dat als laatste het desbetreffende nummer ingeleverd heeft, dit nummer niet mogen playbacken i.v.m. de gewenste variatie van de playbackshow. Dit team moet verplicht een ander nummer kiezen.
Wanneer een team niet deelneemt aan de playback zal diskwalificatie over de gehele dag volgen.
Een goede reden om niet te playbacken zal een uitzondering op de regel kunnen zijn, dit te beoordelen door de Zeskampcommissie.

Artikel 13
De KPJ-JN en de Zeskampcommissie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, ongevallen en dergelijke. Het deelnemen aan de zeskamp is geheel op eigen risico. Het betreden van het zeskampterrein met voertuigen mag alleen na overleg met de Zeskampcommissie. Betreden geschied op eigen risico, de KPJ-JN en de Zeskampcommissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan uw voertuig.

Artikel 14
Waarin dit reglement niet voorziet, neemt de Zeskampcommissie een bindende beslissing. De commissie behoudt het recht om proeven te wijzigen.

Artikel 15
Teams die zich ingeschreven hebben voor de zeskamp, maar besluiten niet deel te nemen aan het evenement, ontvangen hun inschrijfgeld niet terug (met uitzondering van een geldige reden te beoordelen door de Zeskampcommissie.

Artikel 16
Teams die zich “misdragen” (bijv. overmatig drankgebruik) zullen één waarschuwing van de commissie krijgen. Indien zij hieraan geen gehoor geven zullen zij gediskwalificeerd worden voor de rest van de dag.

Artikel 17
Op het tentenverblijf mogen geen voertuigen staan die langer zijn dan 6 meter.

Artikel 18
Teams die niet aanwezig zijn op de captainavond (zonder afmelding) krijgen 10 strafpunten, die van de puntentelling van overdag afgehaald worden. De Zeskampcommissie doet voor hen de trekking van de playback.


KPJ-JN Zeskampcommissie Nuland